Explore the portfolio by browsing through thumbnails